Subsidies

Welke subsidies zijn er mogelijk wanneer ik mijn woning aardgasvrij wil maken? Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen en eventuele financieringskosten die nodig zijn om de woning aardgasvrij te maken. Let op! De woning moet zich wel in het postcodegebied van Garyp bevinden.

Maximum bedrag per woning

De subsidie die wordt verleend voor het aardgasvrij maken van de woning bedraagt het hieronder genoemde percentage van de subsidiabele kosten van de maatregelpakketten 1 tot en met 3. • Maatregelpakket 1: Isolatie (bijv.: bodem- en/of vloerisolatie, gevel- en/of spouwmuurisolatie, raamisolatie , dakisolatie, kier- en luchtdichting etc.). De subsidie voor maatregelpakket 1 bedraagt 60 % van de subsidiabele kosten.

• Maatregelpakket 2: Installatie (bijv.: warmtepomp, luchtwarmtepompboiler, inductiekookplaat, infrarood panelen, zonnepanelen, elektrische CV, elektrische radiatoren, alleen WTW, etc.) De subsidie voor maatregelpakket 2 bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

Waarbij een maximum geldt voor fotovoltaïsche zonnepanelen vanaf 1 maart 2021 van € 5000,- (incl BTW) en een maximum voor een inductiekookplaat van € 1000,- (incl BTW) per 1 januari 2021. 

• Maatregelenpakket 3: externe financiering. Om het aardgasvrij maken van de woning (deels) extern te financieren kan hiervoor subsidie tot 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000,00.

• Outside the box maatregel. Als subsidiabele kosten in maatregelenpakket 1 tot en met 3 kunnen worden opgevoerd, bedraagt de extra subsidie 10% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.000,00. Valt de outside the box maatregel niet in maatregelpakket 1 tot en met 3 dan bedraagt de extra subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.500,00.

Het totaal van de maatregelen van de pakketten 1 t/m 3 zal nooit meer bedragen dan het maximum van: Voor het jaar 2019: € 10.000,- per woning Voor het jaar 2020: € 9.000,- per woning Voor het jaar 2021 € 9000,- per woning Voor het jaar 2022 en verder € 8300,- Voor outside the box oplossingen kan worden besloten om ook nog extra subsidies beschikbaar te stellen.

Wanneer werkzaamheden uitvoeren?

De bovengenoemde maatregelen dienen binnen één jaar na de datum van de subsidiebeschikking te zijn uitgevoerd waarna er sprake dient te zijn van een aardgasvrije woning. In bijzondere situaties kan op gemotiveerd verzoek van de aanvrager besloten worden om bovenstaande termijn met maximaal één jaar te verlengen. Bewoner kan een gemotiveerd verzoek indienen om een voorschot tot 75% van het subsidiebedrag te verkrijgen. De subsidie is niet kostendekkend maar dekt een deel van de investeringen die niet kunnen worden terugverdiend (de zogenaamde onrendabele top).

Financiering(en)

Naast de aangegeven subsidie(s) zal er mogelijk een beroep kunnen worden gedaan op een passende financiering. Op dit moment zijn de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar:

1. De Energiebespaarlening, met een looptijd tussen 10 en 15 jaar met een zeer lage rente. Deze lening kent enkele varianten die maatwerk in uw situatie mogelijk maken. 2. In sommige gevallen kunt u het best worden (bij-) gefinancierd door uw eigen bankinstelling.

Subsidie particuliere woningisolatie

ISDE 2021

Vanaf januari 2021 is er ook weer subsidie beschikbaar voor isolatie van woningen. De overheid heeft de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen en zonneboilers verlengd en uitgebreid met isolatiemaatregelen. Deze ISDE kan vanaf 4 januari worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen kan alleen na uitvoering en betaling van de maatregelen en moet binnen 12 maanden na uitvoering van de eerste maatregel. We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet.

Nieuw in deze subsidieregeling is:

  • Er geldt als voorwaarde voor de vernieuwde regeling dat er twee besparende maatregelen genomen worden. Dit kunnen 2 isolatiemaatregelen zijn, maar ook een combinatie van 1 isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp is toegestaan. De maatregelen hoeven dus geen twee isolatiemaatregelen meer te zijn. Warmtepompen en zonneboilers kunnen nog steeds zonder tweede maatregel worden aangeschaft.
  • Het minimaal  te isoleren oppervlak is voor alle woningtypen gelijk. Voor een aantal woningtypen is er daardoor een verlaging van het aantal minimaal te isoleren vierkante meters.
  • Het maximale subsidiebedrag is vervangen door een maximale oppervlakte per maatregel waarvoor subsidie is aan te vragen.
  • De aanvullende energiebesparende maatregelen en het Zeer Energiezuinig pakket uit de oude SEEH regeling zijn komen te vervallen.
  • Er  is de mogelijkheid voor subsidie voor het laten aansluiten van de woning op een warmtenet.
  • Er komt een productenlijst voor goedgekeurde isolatiematerialen. Deze wordt begin januari gepubliceerd op de website van de RVO.
  • Ook warmtepompen moeten door een installatiebedrijf worden geplaatst. Zelf  plaatsen is niet meer toegestaan.
  • Het aanbrengen van gespoten PIR of PUR moet vanaf nu met HFK-vrije blaasmiddelen.

ISDE Subsidie bedragen 2021 [isolatie]

Isolatie *Minimale Rd waardeMinimale oppervlakte (in m²)Maximale subsidie bereikt bij (in m²)Subsidiebedrag per m²
Spouwmuurisolatie1,115170€5,00
Gevelisolatie3,515170€25
Dakisolatie3,525200€20
zolder/vlieringvloer3,525130€5,00
Vloervloerisolatie3,525130€7,00
bodemisolatie3,525130€4,00

* Dit is alleen voor eigenaar/bewoners. VvE’s maken voor isolatiemaatregelen tot 31 december 2022 gebruik van de SEEH
 


ISDE Subsidie bedragen 2021 [glas]

Isolerend glas*U-waardeminimale oppervlakte (in m²)maximale subsidie bereikt bij (in m²)Subsidiebedrag per m²
HR++ glas1,2104535
kozijnpanelen1,215
isolerende deuren1,535
Triple-glas (inclusief isolerend kozijn)0,71045100
kozijnpanelen0,775
isolerende deuren1,0100

* Dit is alleen voor eigenaar/bewoners. VvE’s maken voor isolatiemaatregelen tot 31 december 2022 gebruik van de SEEH


Quick Scan aanvragen!

Iedereen die voor subsidie binnen de pilot in aanmerking wil komen moet eerst een gratis Quick Scan aanvragen. 
Deze is aan te vragen via deze website. Ook kunt u een bezoek brengen aan It Enerzjyhûs in Garyp.