Subsidies

Welke subsidies zijn er mogelijk wanneer ik mijn woning aardgasvrij wil maken? Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen en eventuele financieringskosten die nodig zijn om de woning aardgasvrij te maken. Let op! De woning moet zich wel in het postcodegebied van Garyp bevinden.

Maximum bedrag per woning

De subsidie die wordt verleend voor het aardgasvrij maken van de woning bedraagt het hieronder genoemde percentage van de subsidiabele kosten van de maatregelpakketten 1 tot en met 3. • Maatregelpakket 1: Isolatie (bijv.: bodem- en/of vloerisolatie, gevel- en/of spouwmuurisolatie, raamisolatie , dakisolatie, kier- en luchtdichting etc.). De subsidie voor maatregelpakket 1 bedraagt 60 % van de subsidiabele kosten.

• Maatregelpakket 2: Installatie (bijv.: warmtepomp, luchtwarmtepompboiler, inductiekookplaat, infrarood panelen, zonnepanelen, elektrische CV, elektrische radiatoren, etc.) De subsidie voor maatregelpakket 2 bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

• Maatregelenpakket 3: externe financiering. Om het aardgasvrij maken van de woning (deels) extern te financieren kan hiervoor subsidie tot 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000,00.

• Outside the box maatregel. Als subsidiabele kosten in maatregelenpakket 1 tot en met 3 kunnen worden opgevoerd, bedraagt de extra subsidie 10% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.000,00. Valt de outside the box maatregel niet in maatregelpakket 1 tot en met 3 dan bedraagt de extra subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.500,00.

Het totaal van de maatregelen van de pakketten 1 t/m 3 zal nooit meer bedragen dan het maximum van: Voor het jaar 2019: € 10.000,- per woning Voor het jaar 2020: € 9.000,- per woning Voor het jaar 2021 en verder: € 8.300,- per woning Voor outside the box oplossingen kan worden besloten om ook nog extra subsidies beschikbaar te stellen.

Wanneer werkzaamheden uitvoeren?

De bovengenoemde maatregelen dienen binnen één jaar na de datum van de subsidiebeschikking te zijn uitgevoerd waarna er sprake dient te zijn van een aardgasvrije woning. In bijzondere situaties kan op gemotiveerd verzoek van de aanvrager besloten worden om bovenstaande termijn met maximaal één jaar te verlengen. Bewoner kan een gemotiveerd verzoek indienen om een voorschot tot 75% van het subsidiebedrag te verkrijgen. De subsidie is niet kostendekkend maar dekt een deel van de investeringen die niet kunnen worden terugverdiend (de zogenaamde onrendabele top).

Financiering(en)

Naast de aangegeven subsidie(s) zal er mogelijk een beroep kunnen worden gedaan op een passende financiering. Op dit moment zijn de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar:

1. De Energiebespaarlening, met een looptijd tussen 10 en 15 jaar met een zeer lage rente. Deze lening kent enkele varianten die maatwerk in uw situatie mogelijk maken. 2. In sommige gevallen kunt u het best worden (bij-) gefinancierd door uw eigen bankinstelling.

Subsidie particuliere woningisolatie

Na jaren wachten, is het vanaf september 2019 weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor particuliere woningisolatie!

Ben je eigenaar en bewoner van een huis dat nog niet helemaal goed is geïsoleerd dan kun je tot tienduizend euro subsidie krijgen als je isolerende maatregelen gaat treffen! Subsidie wordt per m2 materiaal verkregen wanneer je het dak, de gevel, of de vloer isoleert en ook voor glas is er per m2 subsidie mogelijk! Natuurlijk moet het materiaal een bepaalde minimale isolatiewaarde hebben maar dat is tegelijk ook de aanleiding om het oude te vervangen.

Welke werkzaamheden? De subsidieregeling “energiebesparing eigen huis” is vanaf 15 augustus 2019 door het Rijk opengesteld. Wanneer je als eigenaar/bewoner jouw huis na deze datum hebt geïsoleerd, waarbij er tenminste twee van de volgende maatregelen zijn getroffen:

· Spouwmuurisolatie
· Gevelisolatie
· Dakisolatie
· Vloer en/of bodemisolatie
· Glasisolatie ,

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie!

In combinatie met een van deze maatregelen, is er wellicht ook nog subsidie mogelijk voor:

· isolerende deuren
· een energiezuinig ventilatiesysteem (CO-2 gestuurd of een balansventilatiesysteem met wtw)
· een slimme thermostaat of een energiedisplay i.c.m. een slimme meter

Welk bedrag?

De subsidie bedraagt maximaal €. 10.000 doch is gebaseerd op het aantal m2 dat totaal aan isolatiemateriaal is aangebracht al dan niet in combinatie met aanvullende maatregelen.

Welke voorwaarden?

Belangrijke voorwaarde voor de regeling is dat de werkzaamheden door een deskundig bedrijf zijn uitgevoerd. Het bedrijf moet hiervoor ook uitvoerdersformulieren invullen waarbij wordt aangegeven om hoeveel m2 het gaat en welke isolatiewaarde het aangebrachte materiaal heeft. Subsidie is ook alleen mogelijk voor werkzaamheden die betrekking hebben op de bestaande schil van de woning. Dus aan-en nieuwbouw komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Meer informatie?

Wil je meer weten of een aanvraag doen? Kijk dan op de website van het RVO

Quick Scan aanvragen!

Iedereen die voor subsidie binnen de pilot in aanmerking wil komen moet eerst een gratis Quick Scan aanvragen. 
Deze is aan te vragen via deze website. Ook kunt u een bezoek brengen aan It Enerzjyhûs in Garyp.